เงื่อนไขสมัครผู้ประกอบการประเภท Startup


สิทธิประโยชน์

 • มีรายชื่ออยู่บนเว็บไซต์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 • แก้ไขข้อมูลบริษัท และสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทางออนไลน์
 • มีสิทธิสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกับกรมฯ ที่จัดทั้งในและต่างประเทศ

เงื่อนไขและกฎระเบียบการสมัคร

 • การพิจารณาเป็นอำนาจของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 • ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
 • ต้องผ่านการตรวจสอบ ณ สำนักงาน/โรงงาน หรือเรียกดูสินค้า ว่าผู้ประกอบการและสินค้ามีตัวตนจริง ตามนโยบายของกรม
 • พบประวัติอย่างใดอย่างหนึ่งกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) https://www.nia.or.th/
  • ได้รับทุน
  • เป็นสมาชิก Ecosystem
  • เข้าร่วมกิจกรรมของ NIA
 • เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรสตาร์ทอัพกับสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ (NEA) https://nea.ditp.go.th/
 • กรมจะพิจารณาอนุมัติการเป็นสมาชิก หรือเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม จากข้อมูลและเอกสารแนบในระบบ ของผู้สมัครเท่านั้น
 • การแนบเอกสารในระบบทุกฉบับจะต้องประทับตราบริษัท และผู้มีอำนาจลงนาม
 • เอกสารแนบในระบบจะต้องครบถ้วนสมบรูณ์ หากมีความผิดพลาดหรือต้องแก้ไขหรือขอเอกสารเพิ่มเติม กรมจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบและผู้สมัครต้องรีบดำเนินการตามที่กรมแจ้ง
 • ในกรณีบริษัทดำเนินการส่งออกแล้ว และต้องการปรับสถานะจาก Pre-EL เป็น EL บริษัทต้องส่งหนังสือขอปรับสถานะพร้อมแนบสำเนาหลักฐานการส่งออก เช่น L/C หรือ B/L หรือในกรณีที่ลูกค้าต่างประเทศจัดการขนส่งสินค้าเอง กรุณาแนบใบเสร็จสินค้าที่มีชื่อลูกค้าในต่างประเทศ เพื่อให้กรมพิจารณาปรับสถานะ
 • หากมีการแก้ไขข้อมูลผู้สมัครจะต้องดำเนินการแก้ไขผ่านระบบนี้เท่านั้น เว้นแต่มีกรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง
 • ผู้สมัครยอมรับว่าข้อมูลในการสมัครผ่านระบบนี้ เป็นความจริงทุกประการ
 • หากภายหลังพบว่าข้อมูลของผู้สมัครเป็นเท็จหรือไม่ตรงตามเงื่อนไข กรมจะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ
 • กรมฯ ขอสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ ในการสมัครสมาชิกนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*
ยืนยัน