รายละเอียด เงื่อนไขและกฎระเบียบการสมัครสมาชิกกรม


  รายละเอียดประเภทสมาชิก
 • Exporter List (EL)
 
คุณสมบัติ
 
 
 • เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์
 • จดทะเบียนภาษีนิติบุคคล
 • จดทะเบียนโรงงานหรือมีโรงงานเครือข่ายของตนเอง หรือ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับกรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • มีประสบการณ์การส่งออกแล้ว
 
 
สิทธิประโยชน์
 
 
 • มีรายชื่ออยู่ในระบบ DITP Drive เพื่อรับการสนับสนุนและส่งเสริมผ่านกิจกรรมต่างๆ (Find Thai Exporters)
 • มีรายชื่ออยู่ในระบบ DITP Drive เพื่อรับการสนับสนุนและส่งเสริมผ่านกิจกรรมต่างๆ
 • แก้ไขข้อมูลบริษัท และสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทางออนไลน์
 • มีสิทธิสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกับกรมฯ ที่จัดทั้งในและต่างประเทศ
 

 • Pre-Exporter List (Pre-EL)
 
คุณสมบัติ
 
 
 • เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์
 • จดทะเบียนภาษีนิติบุคคล
 • จดทะเบียนโรงงานหรือมีโรงงานเครือข่ายของตนเอง หรือ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับกรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • มีความสนใจทำธุรกิจส่งออก
 
 
สิทธิประโยชน์
 
 
 • มีรายชื่ออยู่ในระบบ DITP Drive เพื่อรับการสนับสนุนและส่งเสริมผ่านกิจกรรมต่างๆ
 • แก้ไขข้อมูลบริษัท และสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทางออนไลน์
 • มีสิทธิสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกับกรมฯ ที่จัดทั้งในและต่างประเทศ
 

 • Trading Company (TDC)
 
คุณสมบัติ
 
 
 • เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์
 • จดทะเบียนภาษีนิติบุคคล
 • มีสินค้าเป้าหมาย แต่ไม่มีโรงงานผลิตสินค้าของตนเอง
 • มีประสบการณ์การส่งออกแล้ว
 
 
สิทธิประโยชน์
 
 
 • มีรายชื่ออยู่ในระบบ DITP Drive เพื่อรับการสนับสนุนและส่งเสริมผ่านกิจกรรมต่างๆ
 • แก้ไขข้อมูลบริษัท และสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทางออนไลน์
 • มีสิทธิสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกับกรมฯ ที่จัดทั้งในและต่างประเทศ
 

 • "Pre-Trading Company (Pre-TDC)
 
คุณสมบัติ
 
 
 • เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์
 • จดทะเบียนภาษีนิติบุคคล
 • มีสินค้าเป้าหมาย แต่ไม่มีโรงงานผลิตสินค้าของตนเอง
 • มีความสนใจทำธุรกิจส่งออก
 
 
สิทธิประโยชน์
 
 
 • มีรายชื่ออยู่ในระบบ DITP Drive เพื่อรับการสนับสนุนและส่งเสริมผ่านกิจกรรมต่างๆ
 • แก้ไขข้อมูลบริษัท และสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทางออนไลน์
 • มีสิทธิสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกับกรมฯ ที่จัดทั้งในและต่างประเทศ
 

 • Service Exporter List (SEL)
 
คุณสมบัติ
 
 
 • เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์
 • จดทะเบียนภาษีนิติบุคคล
 • จดทะเบียนสถานประกอบการกับหน่วยงานภาครัฐตามที่กฎหมายระบุุไว้
 • เปิดสถานประกอบการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • มีประสบการณ์ประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ เช่น ลงทุนในต่างประเทศ ไปให้บริการให้ต่างประเทศ เปิดสาขาในต่างประเทศ เปิดเฟรนไชส์ในต่างประเทศ
 
 
สิทธิประโยชน์
 
 
 • มีรายชื่ออยู่ในระบบ DITP Drive เพื่อรับการสนับสนุนและส่งเสริมผ่านกิจกรรมต่างๆ
 • แก้ไขข้อมูลบริษัท และสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทางออนไลน์
 • มีสิทธิสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกับกรมฯ ที่จัดทั้งในและต่างประเทศ
 

 • Service Provider List (SPL)
 
คุณสมบัติ
 
 
 • เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์
 • จดทะเบียนภาษีนิติบุคคล
 • จดทะเบียนสถานประกอบการกับหน่วยงานภาครัฐตามที่กฎหมายระบุุไว้
 • เปิดสถานประกอบการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • มีประสบการณ์ประกอบธุรกิจภายใน เช่น ให้บริการภายในประเทศไทย มีสาขาประเทศไทย เปิดเฟรนไชส์ในประเทศไทย
 
 
สิทธิประโยชน์
 
 
 • มีรายชื่ออยู่ในระบบ DITP Drive เพื่อรับการสนับสนุนและส่งเสริมผ่านกิจกรรมต่างๆ
 • แก้ไขข้อมูลบริษัท และสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทางออนไลน์
 • มีสิทธิสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกับกรมฯ ที่จัดทั้งในและต่างประเทศ
 

 • Logistic Service Provider (LSP)
 
คุณสมบัติ
 
 
 • เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์
 • จดทะเบียนภาษีนิติบุคคล
 • จดทะเบียนโรงงานหรือมีโรงงานเครือข่ายของตนเอง (ถ้ามี)
 • มีประสบการณ์การส่งออกแล้ว
 • เป็นสมาชิกของสมาคม/สมาพันธ์ ดังต่อไปนี้
  1. สมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตราย
  2. สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
  3. สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย
  4. สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย
  5. สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
  6. สมาคมขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออก
  7. สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย
  8. สมาชิกที่อยู่ในสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย
  9. สมาชิกที่อยู่ในสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย
  10. สมาชิกที่อยู่ในสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย
 
 
สิทธิประโยชน์
 
 
 • มีรายชื่ออยู่ในระบบ DITP Drive เพื่อรับการสนับสนุนและส่งเสริมผ่านกิจกรรมต่างๆ
 • แก้ไขข้อมูลบริษัท และสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทางออนไลน์
 • มีสิทธิสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกับกรมฯ ที่จัดทั้งในและต่างประเทศ
 

 
เงื่อนไขและกฎระเบียบการสมัครสมาชิก
 
 
 • การพิจารณาเป็นอำนาจของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 • ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
 • ต้องผ่านการตรวจสอบ ณ สำนักงาน/โรงงาน หรือเรียกดูสินค้า ว่าผู้ประกอบการและสินค้ามีตัวตนจริง ตามนโยบายของกรม
 • กรมจะพิจารณาอนุมัติการเป็นสมาชิก หรือเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม จากข้อมูลและเอกสารแนบในระบบ ของผู้สมัครเท่านั้น
 • การแนบเอกสารในระบบทุกฉบับจะต้องประทับตราบริษัท และผู้มีอำนาจลงนาม
 • เอกสารแนบในระบบจะต้องครบถ้วนสมบรูณ์ หากมีความผิดพลาดหรือต้องแก้ไขหรือขอเอกสารเพิ่มเติม กรมจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบและผู้สมัครต้องรีบดำเนินการตามที่กรมแจ้ง
 • ในกรณีบริษัทดำเนินการส่งออกแล้ว และต้องการปรับสถานะจาก Pre-EL เป็น EL บริษัทต้องส่งหนังสือขอปรับสถานะพร้อมแนบสำเนาหลักฐานการส่งออก เช่น L/C หรือ B/L หรือในกรณีที่ลูกค้าต่างประเทศจัดการขนส่งสินค้าเอง กรุณาแนบใบเสร็จสินค้าที่มีชื่อลูกค้าในต่างประเทศ เพื่อให้กรมพิจารณาปรับสถานะ
 • หากมีการแก้ไขข้อมูลผู้สมัครจะต้องดำเนินการแก้ไขผ่านระบบนี้เท่านั้น เว้นแต่มีกรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง
 • ผู้สมัครยอมรับว่าข้อมูลในการสมัครผ่านระบบนี้ เป็นความจริงทุกประการ
 • หากภายหลังพบว่าข้อมูลของผู้สมัครเป็นเท็จหรือไม่ตรงตามเงื่อนไข กรมจะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ
 • กรมฯ ขอสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ ในการสมัครสมาชิกนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 

ยืนยัน